• Udzielanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w warunkach szpitalnych lub ambulatoryjnych, ze szczególnym uwzględnieniem świadczeń wysokospecjalistycznych w ramach specjalności reprezentowanych przez jednostki organizacyjne Szpitala.
  • Udział w realizacji zadań dydaktycznych i badawczych Uczelni oraz innych uczelni i instytucji prowadzących działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów i zawartych umów.
  • Uczestniczenie w przygotowywaniu osób do wykonywania zawodów medycznych oraz doskonaleniu zawodowym kadr lekarskich, pielęgniarskich, słuchaczy szkół medycznych i innych zawodów w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów i zawartych umów.
  • Prowadzenie działalności mającej na celu promocję zdrowia.
  • Prowadzenie działalności mającej na celu profilaktykę zdrowotną.
  • Pełnienie funkcji konsultacyjnych dla innych podmiotów na podstawie zawartych umów.
  • Orzecznictwo dla potrzeb sądów, prokuratur i instytucji ubezpieczeniowych oraz osób prawnych i fizycznych.
  • Prowadzenie badań klinicznych na zlecenie innych podmiotów na podstawie odrębnych umów.
  • Opracowywanie opinii i ekspertyz na zlecenie innych podmiotów.
  • Realizowanie zadań na rzecz obronności kraju i reagowania kryzysowego.
Ostatnia zmiana: Joanna Barden - 11 września 2018, 16:22