Regulacje prawne:

 • Ustawa z dn. 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (Dz.U. 2005.169.1411 z późn. zm.)
 • Ustawa z dn. 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity: Dz.U. 2008.164.1027 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 25 kwietnia 2006 r. w sprawie wymagań dla kandydata na dawcę komórek, tkanek lub narządu (Dz.U. 2006.79.556)
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 18 kwietnia 2005 r. w sprawie warunków pobierania krwi od kandydatów na dawców krwi i dawców krwi (Dz.U. 2005.79.691 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 3 lutego 2010 r. w sprawie wykazu leków dla świadczeniobiorcy posiadającego tytuł „Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi” lub „Zasłużonego Dawcy Przeszczepu” (Dz.U. 2010.23.119)
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 29 sierpnia 2008 r. w sprawie odznak „Dawca Przeszczepu” i „Zasłużony Dawca Przeszczepu” (Dz.U. 2008.168.1043)

 

Uprawnienia i przywileje:

 • Każdemu Dawcy Szpiku przysługuje tytuł Dawcy Przeszczepu. Odznakę i legitymację potwierdzającą posiadanie tytułu Dawca Przeszczepu wydaje podmiot leczniczy, który pobrał szpik.
 • Dawcy Przeszczepu, który oddał szpik więcej niż raz przysługuje tytuł Zasłużony Dawca Przeszczepu, a odznakę i legitymację wydaje minister właściwy do spraw zdrowia na wniosek Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego ds. Transplantacji „POLTRANSPLANT”
 • Dawcy Przeszczepu i Zasłużonemu Dawcy Przeszczepu poza osobistą satysfakcją przysługują uprawnienia do korzystania poza kolejnością z ambulatoryjnej opieki zdrowotnej
 • Zasłużony Dawca Przeszczepu w razie potrzeby ma prawo do bezpłatnych niektórych leków. Wykaz leków określa rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lutego 2010 r. w sprawie wykazu leków dla świadczeniobiorcy posiadającego tytuł Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi lub Zasłużonego Dawcy Przeszczepu.
 • Niezdolność do pracy spowodowana poddaniem się badaniom lekarskim oraz zabiegowi pobrania szpiku jest refundowana w100%.
 • Każdy dawca otrzymuje zwrot kosztów dojazdu do ośrodka pobierającego oraz innych poniesionych przez dawcę w związku z procedurą pobrania komórek krwiotwórczych. Na czas pobytu w Ośrodku pobierającym dawca ma zapewnione wyżywienie i zakwaterowanie.
 • Dawcy przysługuje opieka medyczna po pobraniu komórek krwiotwórczych. Badania kontrolne dawcy wykonywane są w Ośrodku Pobierającym komórki krwiotwórcze.
 • Dawca ma prawo do konsultacji z lekarzem Ośrodka Dawców Szpiku, w którym jest zarejestrowany.