Uniwersyteckie Centrum Pediatrii im.M.Konopnickiej Centralnego Szpitala Klinicznego UM w Łodzi ul.Pankiewicza 16 (ul.Sporna 36/50)

 

DOSTĘPNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTONICZNYM

 

 1. W ramach dostępności architektonicznej szpital zapewnia osobom ze szczególnymi potrzebami:
 • wyznaczone miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych
 • w przypadku Szpitalnego Oddziału Ratunkowego wejście do oddziału jest możliwe z poziomu terenu, na SOR znajdują się dyżurne wózki dla niepełnosprawnych,
 • Wejścia do budynku dostosowane są dla potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową
 • Dostęp do budynku zapewniają schody i pochylnie zlokalizowane przed wejściami
 • Istnieje możliwość bezpośredniego podjechania w pobliże drzwi wejściowych, bez możliwości dłuższego postoju
 • w budynkach windy osobowe
 • na każdym poziomie toalety odpowiednio ulokowanie i oznakowane, mają udogodnienia, które ułatwiają korzystanie z nich przez osoby poruszające się na wózku inwalidzkim
 • drogi ewakuacyjne oznaczone w sposób widoczny i czytelny;
 • brak różnic poziomów podłóg
 • pętle indukcyjne znajdują się w: Rejestracji Poradni Specjalistycznych, Izbie Przyjęć, Szpitalnym Oddziale Ratunkowym, Kancelarii, Portierni, Punkcie Pobrań, Szatni Głównej, Punkcie Kasowym i  są oznakowane dedykowaną naklejką
 • budynek jest wyposażony w informację wizualną przedstawiającą rozmieszczenie pomieszczeń umieszczonych na ścianach i sufitach szpitalnych, jak również informacje udzielane są przez pracowników Portierni 24h/dobę
 • na terenie szpitala są oznaczenia w alfabecie brajla oraz oznaczenia kontrastowe dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • możliwość komunikowania się za pośrednictwem tłumacza języka migowego;
 • możliwość skorzystania z drukarki brajlowskiej znajdującej się w SOR z Izbą Przyjęć
 • możliwość wejścia do budynków z psem asystującym
 • sygnalizację przeciwpożarową i oświetleniową, rysunkową (tablice) oraz sygnalizację ewakuacyjną
 • wsparcie w czasie ewakuacji poprzez pomoc personelu medycznego i technicznego szpitala.

 

 1. Osoby wchodzące na teren szpitala mają możliwość zapoznania się z rozkładem budynków i pomieszczeń poprzez:
 • tablice i znaki informacyjne na zewnątrz budynków,
 • informacje przy wejściach do budynków,
 • informacje dot. rozkładu budynków i pomieszczeń,
 • zwrócenie się do każdego pracownika szpitala, który poinformuje o rozkładzie pomieszczeń i możliwości dotarcia do wskazanego budynku/pomieszczenia.

 

Osoby mające trudności w komunikowaniu się mogą załatwić sprawy w Szpitalu przy pomocy asystenta. Asystent udzieli pomocy w komunikacji pacjentów ze szczególnymi potrzebami z personelem placówki, udzieli informacji oraz pomocy przy korzystaniu ze sprzętu komputerowego i abonamentu języka migowego, udzieli wsparcia pacjentom przy rejestracji oraz wypełnianiu dokumentów. W Szpitalu istnieje możliwość skorzystania z usługi tłumacza języka migowego.

Przed planowanym przybyciem do Szpitala należy powiadomić placówkę na 3 dni wcześniej.

 

Wniosek o zapewnienie dostępności

 

Osoba ze szczególnymi potrzebami lub jej przedstawiciel ustawowy, mają prawo wystąpić do placówki z wnioskiem o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej.

Wzór wniosku o zapewnienie dostępności jest dostępny:

 • na stronie internetowej
 • w rejestracji Poradni Specjalistycznych Uniwersyteckiego Centrum Pediatrii im.M.Konopnickiej
 • u Koordynatora ds.Dostępności

Wypełniony wniosek można złożyć w placówce, przesłać pocztą lub elektronicznie na adres: sporna.rejestracja@csk.umed.pl

 

 

 

 

OPIS DZIAŁALNOŚCI SZPITALA

Pobierz


DEKLARACJA_DOSTEPNOSCI

Pobierz


ANKIETA SATYSFAKCJI

Pobierz


PROCEDURA OBSŁUGI

Pobierz


WNIOSEK O ZAPEWNIENIE DOSTĘPNOŚCI

Pobierz


INFORMACJA DOT. ASYSTENTA I KOORDYNATORA

Pobierz